Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
Ny dansk båndflue - Urophora quadrifasciata (Meigen, 1826)

Fra 'Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn' Nr. 2, 2004
Af Otto Buhl

Jeg var på botanisk ekskursion til LFM de sidste dage af maj 2003 og især på Møn. På Høvblege v. Kongsbjerg var der stadig rundt om visne blomsterhoveder på vinterstandere af Horse-Tidsel (Cirsium vulgare), Glat Burre (Arctium lappa), Almindelig Knopurt (Centaurea jacea) og Stor Knopurt (C. scabiosa). Da jeg nu var på et sted i landet med ringe dækning og viden om båndfluernes - Diptera: Tephritidae - udbredelse, var det oplagt at forsøge klækning af materiale fra området. Derfor indsamlede jeg prøver af nævnte planter, selv om det var langt henne på året, hvor mange arter allerede var begyndt at flyve.

Klækket han af Urophora quadrifasciata. Dyrets vingefang 5,5 mm.
LFM: UA49 Høvblege v. Kongsbjerg, e.p. 30.V.2003, Almindelig Knopurt.

Foto OB. 

Der var ikke ret mange hoveder på knopurterne på Høvblege den 30. maj, langt hovedparten af hovederne var faldet af i løbet af vinteren og foråret, men det blev alligevel til en lille portion. De sørgelige forblæste rester af Horse-Tidsel stod mest på græsarealerne neden for Høvblege, mens der var masser af hoveder på Glat Burre rundt om i skovområder og langs veje omkring Høvblege.

Området hvor U. quadrifasciata blev indsamlet på LFM: Høvblege, 30. maj 2003.
Foto OB. 


De mest almindelige båndfluearter klækkede efterhånden fåtalligt fra det hjembragte materiale, men allerede få dage efter hjemkomsten til Fyn sad der en han og en hun af en lille kraftigt tegnet båndflue i posen med hoveder af Almindelig Knopurt (Centaurea jacea) fra Høvblege.

Fluen var Urophora quadrifasciata, og som billederne viser, har den en meget karakteristisk mørk vingetegning, som er delt midt på vingen; begge køn har skinnende forryg (scutum), samt helt sorte lår. Med et vingefang på omkring 4-6 mm er det en lille art, og den kan på vore breddegrader ikke umiddelbart forveksles med nogen anden af vore kendte båndfluer.

Ved Middelhavet lever dog lignende arter som U. sjumorum (Rohdendorf) og U. algerica (Hering), men de har et helt andet værtsspektrum end quadrifasciata.
Habituelt er quadrifasciata dog meget tæt på arten U. aprica (Fallén, 1820), men denne har sorte lår med lyse spidser. Larven lever i blomsterhovedet på Kornblomst(Centaurea cyanus), men fluen lever nu langt mod syd i Europa på grund af den effektive frørensning af kornet. Nyere meldinger stammer fra Sydfrankrig, Italien, Tyrkiet og Ukraine.
En anden lignende art kan være U. terebrans (Loew, 1850). Denne har spredt sort på lårene og et brodskaft, som er længere end bagkropsleddene. Vingelængde på op til 4,9 mm. Arten kan være svær at kende fra mørke eksemplarer af vores almindelige hjemlige art U. solstitialis, der hos os især benytter Kruset Tidsel (Carduus crispus) som vært. Af kendte europæiske værtsplanter benytter terebrans tidsler i slægterne Cirsium og Carlina, samt Æselfoder (Onopordum acanthium). Terebrans er kendt fra Middelhavsregionen, Schweiz, Østøstrig, Ungarn samt enkeltfund fra Tyskland og Polen.

I Mellemeuropa angives quadrifasciata årligt at have 2 generationer, og at artens larver foruden i Almindelig Knopurt (C. jacea) også kan leve i blomsterhovederne på andre nærtbeslægtede plantearter fx Tornet Knopurt (Centaurea solstitialis), Sorthoved-Knopurt (C. nigra), Stor Knopurt (C. scabiosa), Kornblomst (C. cyanus)og Eng-Skær (Serratula tinctoria). Hver larve lever enligt i en galle dannet af et enkelt frø og larven overvintrer. Larven forpupper sig om foråret, og den voksne flue flyver i juni (og august).

Der må dog tages forbehold vdr. oplysningerne om generationer og flyvetider, da det ikke er sikkert, de er gældende her i Danmark. Da fluen hos os lever på artens nordgrænse, kan det enkelte års vejrlig sikkert have indflydelse på dyrets udvikling. Den lille båndflue er udbredt i hele Europa med undtagelse af Skandinavien og optræder ofte talrigt i Mellemeuropa. Hunnen af Urophora quadrifasciata med det lange brodskaft. Vingefang 6,5 mm.
LFM: UA49 Høvblege v. Kongsbjerg, e.p. 30.V.2003, Almindelig Knopurt.
Foto OB.

OGSÅ KLÆKKET FRA FYN -

Den 20. september 2003 blev der indsamlet klækkemateriale i form af blomsterhoveder af Almindelig Knopurt (C. jacea) og Stor Knopurt (C. scabiosa) i Klintholm Kalkgrave, der ligger ud til Storebælt på østkysten af Fyn syd for Bøsøre. Fra dette materiale klækkede der i foråret 2004 noget overraskende endnu 4 eksemplarer - 3 hunner og 1 han - af Urophora quadrifasciata, og fluerne klækkede, som på Høvblege, kun fra hoveder af Almindelig Knopurt (C. jacea).
 

Den fynske lokalitet for U. quadrifasciata, PG11 Klintholm Kalkgrave, 20.IX.2003.
Foto OB.


Ved gennemgangen af båndfluematerialet på ZMUC og NHMÅ er der ikke blevet konstateret eksemplarer af U. quadrifasciata- heller ikke udenlandske. Derfor må det formodes at de 6 eksemplarer fra de nævnte 2 lokaliteter i F og LFM repræsenterer de første danske fund.
 

EFTERSKRIFT – oktober 2010

Til oplysningen ovenfor om, at der ikke skulle befinde sig eksemplarer af U. quadrifasciata på ZMUC, må det nu retfærdigvis oplyses, at det efterfølgende er konstateret fra en senere udarbejdet liste, at der befinder sig 17 udenlandske eksemplarer på museet.

Nye eksemplarer af den lille art !
Den 25.iv.2009 lykkedes det mig - som i 2003 – at få indsamlet en portion overvintrede blomsterhoveder af Almindelig Knopurt på Høvblege v. Kongsbjerg på Møn, og de blev indsamlet spredt på lokaliteten. Klækkematerialet blev placeret indendørs og efterfølgende i løbet af maj måned klækkedes 6 hunner og 3 hanner af U. quadrifasciata. Klækningen viser, at arten har evnet at opretholde en fast dansk population på Høvblege.

LFM: UA49 Høvblege v. Kongsbjerg, e.p. 25.IV.2009, Almindelig Knopurt (C. jacea)
Foto OB.

Derimod er det indtil videre ikke lykkedes at genfinde arten på det tidligere fynske findested ved Klintholm Kalkgrave; blomsterhoveder indsamlet i årene 2004 og 2005 efter artens fund i 2003 - viste sig alle negative.

I efteråret 2009 blev der indsamlet meget klækkemateriale fra mange lokaliteter i området mellem Nyborg og Kerteminde og på hele Hindsholm nord for Kerteminde til Fyns Hoved; det lykkedes ikke at klække arten fra nye steder.
Der er ikke gjort nyfund af arten i landet.

Underside af U. quadrifasciata - hun
LFM: UA49 Høvblege v. Kongsbjerg, e.p. 25.IV.2009, Almindelig Knopurt (C. jacea)

Foto OB.

 

LFM: UA49 Høvblege v. Kongsbjerg, e.p. 25.IV.2009, Almindelig Knopurt (C. jacea). 
Foto OB